Obchodní podmínky

            Obchodní podmínky

ve smyslu §1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „ obchodní podmínky“)

 

Obchodní podmínkyspolečnosti Femi s.r.o., IČ: 063 93 861, se sídlem Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 281424 (dále jen „Cestovní agentura“)

 

 

 1. Úvodní ustanovení

 

1.1         Činnost Cestovní agentury spočívá ve zprostředkování prodeje zájezdů cestovních kanceláří či jejich jiných služeb cestovního ruchu a ve zprostředkování prodeje ubytování, letenek a jiných služeb cestovního ruchu pořádaných či poskytovaných smluvními partnery Cestovní agentury.

1.2         Zájezdem se, v souladu s §1 odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu (dále jen „zákon o cestovním ruchu“) a v souladu s §2521 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) rozumí předem připravený soubor služeb cestovního ruchu, který je prodáván za souhrnnou cenu a je upořádán na dobu přesahující 24 hodin nebo když zahrnuje ubytování přes noc a obsahuje-li alespoň dvě z těchto plnění a) doprava, b) ubytování, c) jiné služby cestovního ruchu, jež nejsou doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část souboru nabízených služeb (dále jen jako „zájezd“).

1.3         Cestovní agentura se zavazuje zprostředkovat uzavření smlouvy o zájezdu či jiné smlouvy o službách cestovního ruchu mezi zákazníkem a pořádající cestovní kanceláří či jiným smluvním partnerem.

1.4         Cestovní agentura je provozovatelem internetových stránek www.cafemi.cz (dále jen „webové stránky“)

1.5         Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti při zprostředkovávání produktů a služeb dle článku 1.1. těchto obchodních podmínek mezi Cestovní agenturou a jinou fyzickou osobou, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále jen „zákazník“) a platí pro všechny produkty a služby nabízené Cestovní agenturou zákazníkům prostřednictvím webové stránky Cestovní agentury.

1.6         Cestovní agenturou na webových stránkách nabízené zájezdy, ubytování, letenky a jiné služby cestovního ruchu se v těchto obchodních podmínkách dále označují také jako „produkty a služby“.

1.7         Tyto obchodní podmínky se stávají nedílnou součástí každého smluvního vztahu uzavřeného mezi Cestovní agenturou a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

1.8        Znění obchodních podmínek může Cestovní agentura měnit či doplňovat.

 1. Nabídky, objednávky, uzavření smlouvy

 

2.1        Veškeré nabídky činěné Cestovní agenturou prostřednictvím webové stránky jsou vůči třetím osobám nezávazné, jsou pouze informativního charakteru a nejedná se o návrh Cestovní agentury na uzavření smlouvy ve smyslu §1732 odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se z toho důvodu nepoužije. Pro uzavření smlouvy je nutné přijetí objednávky zákazníka Cestovní agenturou, nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak.

2.2        Nabídka zájezdů, ubytování a letenek či jiných služeb cestovního ruchu odpovídá informacím poskytovaným Cestovní agentuře cestovními kancelářemi a dalšími smluvními partnery. Tyto informace jsou aktuální k datu zveřejnění na webových stránkách Cestovní agentury. Cestovní agentura nenese odpovědnost za případné následné změny nabídky ze strany jednotlivých cestovních kanceláří či dalších smluvních partnerů.  

2.3         Cestovní agentura si vyhrazuje právo změnit některé údaje v nabídce způsobené nepřesným nahráním údajů od pořádající cestovní kanceláře či jiného smluvního partnera.

2.4        V případě rozporu údajů a podmínek uvedených na webových stránkách Cestovní agentury a údajů a podmínek nabízeních pořádající cestovní kanceláří či jiným smluvním partnerem, jsou pro zákazníka v případě zájezdu závazné údaje a podmínky uvedené ve smlouvě o zájezdu s příslušnou pořadatelskou cestovní kanceláří, v případě ubytování, letenek a jiných služeb cestovního ruchu pak podmínky uvedené v příslušné smlouvě uzavírané mezi zákazníkem a pořádajícím smluvním partnerem.  

2.5         Objednávku lze učinit pouze písemnou formou, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Písemná forma je rovněž zachována při použití objednávkového formuláře umístěného na webové stránce Cestovní agentury.

2.6         Pokud není objednávka vytvořena prostřednictvím webové stránky Cestovní agentury, musí objednávka zákazníka obsahovat dostatečné údaje pro identifikaci zákazníka (jméno a příjmení, dat. nar, adresu pro doručování, telefonní číslo a e-mailovou adresu), a identifikaci objednávaného produktu či služby.

2.7         V případě nabídek zájezdů má zákazník možnost zvolit nezávaznou objednávku zájezdu.

2.8        Jakékoli změny či doplnění objednávky zákazníkem jsou vůči Cestovní agentuře účinné okamžikem jejich písemného potvrzení zákazníkovi či provedením takové změny při plnění objednávky.

2.9         Po přijetí objednávky zákazníka informuje Cestovní agentura o této skutečnosti pořadatelskou cestovní kancelář či jiného smluvního partnera. Jestliže je pořadatelskou cestovní kanceláří či jiným smluvním partnerem objednávka zákazníka akceptována, potvrdí Cestovní agentura objednávku zákazníkovi.

2.10     Objednávka zákazníka je vůči Cestovní agentuře účinná okamžikem jejího písemného potvrzení zákazníkovi Cestovní agenturou. Cestovní agentura zašle potvrzení objednávky elektronickou poštou na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v objednávce. 

2.11     Smluvní vztah mezi Cestovní agenturou a zákazníkem vzniká doručením potvrzení objednávky zákazníka Cestovní agenturou

2.12     Cestovní agentura není povinna jednotlivou objednávku zákazníka potvrdit, a to zejména v případě plné obsazenosti daného zájezdu, ubytování, letu či jiné služby cestovního ruchu. Nepotvrzená objednávka zákazníka není pro Cestovní agenturu závazná. 

2.13     Cestovní agentura je dále oprávněna v potvrzení objednávky změnit některé informace u objednaného zájezdu, ubytování, letenky či jiné služby cestovního ruchu, a to zejména z důvodu změny okolností na straně pořadatelské cestovní kanceláře či jiného smluvního partnera. Zákazník je oprávněn odmítnout takové změny. V takovém případě nedojde ke vzniku smluvního vztahu.

2.14     Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.

 1. Cena a platební podmínky

 

3.1         Cenou za jednotlivé zájezdy, ubytování, letenky či jiné služby cestovního ruchu se rozumí cena uváděná na webových stránkách Cestovní agentury, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3.2         V případě, že dojde ke změně ceny zájezdu, ubytování, letenek či jiné služby cestovního ruchu  ze strany cestovní kanceláře či jiného smluvního partnera a tato změna není na webové stránce reflektována, má Cestovní agentura právo objednávku modifikovat tak, aby cena služby odpovídala skutečné výši, popřípadě objednávku zákazníka nepotvrdit.

3.3         Zákazník uhradí 50% z ceny zájezdu, a to do 3 dnů po uzavření smlouvy o zájezdu. Zbylou výši zákazník uhradí nejpozději 30 dní před termínem zájezdu.

3.4         Jestliže je smlouva o zájezdu uzavřena méně než 30 dní před termínem pořádání zájezdu, je zákazník povinen uhradit celou částku, a to do 3 dnů po uzavření smlouvy o zájezdu.

3.5         Zákazník hradí cenu za produkty a služby:

 • Bezhotovostně převodem na účet Cestovní agentury
 • Bezhotovostně převodem na účet Cestovní kanceláře
 • Bezhotovostně převodem na účet jiného smluvního partnera.

3.6         V případě, že nedojde k úhradě v souladu s těmito obchodními podmínkami, či dohodou smluvních stran, nevznikne zákazníkovi nárok na účast na objednaném produktu či službě, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3.7         Za okamžik zaplacení ceny za produkt či službu zákazníkem se v případě bezhotovostní platby na účet Cestovní agentury považuje připsání příslušné částky, a to v plné výši, na bankovní účet Cestovní agentury.

3.8         Platby provedené zákazníkem jsou Cestovní agenturou započítávány nejprve na úhradu nejstarších dlužných částek, a to nejdříve na vedlejší náklady, smluvní pokutu, úroky z prodlení a poté na úhradu jistiny.

3.9         V případě prodlení s úhradou plateb ve lhůtě splatnosti je zákazník povinen uhradit Cestovní agentuře úrok z prodlení ve výši, 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3.10     Při prodlení zákazníka s platbou je Cestovní agentura oprávněna nepřijímat od zákazníka objednávky, popř. odložit plnění svých povinností z již uzavřeného smluvního vztahu do doby plného uhrazení dlužné částky, a to i v případě jiných smluv uzavřených se zákazníkem.

 1. Zájezd

 

4.1         Za zájezd je vždy odpovědná pořádající cestovní kancelář. Cestovní kanceláře jsou ze zákona povinny být pojištěny proti úpadku.

4.2         Cestovní agentura se zavazuje informovat zákazníka, pro kterou cestovní kancelář zájezd zprostředkovává. Zákazník při koupi zájezdu uzavře s cestovní kanceláří smlouvu o zájezdu.

4.3         Cestovní agentura není stranou smlouvy o zájezdu a neplynou pro ní ze smlouvy o zájezdu žádné povinnosti.

4.4         V případě potvrzení objednávky předá Cestovní agentura zákazníkovi prostřednictvím elektronické pošty návrh smlouvy o zájezdu mezi zákazníkem a pořadatelskou cestovní kanceláří. Zároveň zákazníka informuje o termínu, do kdy je nutné smlouvu uzavřít a uhradit cenu zájezdu, popřípadě zálohy či doplatku. Spolu se smlouvou o zájezdu zašle Cestovní agentura zákazníkovi doklad prokazující pojištění pořádající cestovní kanceláře proti úpadku.

4.5         Zákazník odešle podepsanou smlouvu o zájezdu elektronickou poštou Cestovní agentuře.

4.6         Smlouva o zájezdu je účinná jejím potvrzením ze strany Cestovní agentury či pořadatelské cestovní kanceláře.

4.7         Pořadatelem zájezdu je vždy přímo cestovní kancelář.

 1. Ostatní smlouvy o službách cestovního ruchu

 

5.1         Cestovní agentura není stranou těchto smluv a neplynou pro ní ze smluv žádné povinnosti.

 1. Odstoupení od smlouvy

 

6.1         V případě porušení povinnosti ze strany zákazníka je příslušná cestovní kancelář, či jiný smluvní partner, oprávněna od smlouvy odstoupit. V takovém případě uhradí zákazník cestovní kanceláři odstupné ve výši stanovené obchodními podmínkami cestovní kanceláře či jiným smluvním partnerem.  

6.2         Zákazník může před zahájením zájezdu od smlouvy o zájezdu odstoupit. Není-li důvodem pro odstoupení zákazníka porušení povinnosti příslušné cestovní kanceláře vyplývající ze smlouvy o zájezdu, nebo ze zákona, je zákazník povinen zaplatit příslušné cestovní kanceláři odstupné stanovené obchodními podmínkami příslušné cestovní kanceláře.

6.3         Zákazník nehradí žádné odstupné, dojde-li k odstoupení dříve, než je zaplacena záloha na zájezd.

6.4         Jestliže po uzavření smlouvy dojde ke změně podmínek, je zákazník oprávněn ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení návrhu na změnu smlouvy o zájezdu možnost od smlouvy o zájezdu odstoupit. V opačném případě platí, že zákazník s navrhovanou změnou smlouvy o zájezdu souhlasí.

6.5         V případě odstoupení od smlouvy vrátí Cestovní agentura peněžní prostředky přijaté od zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je Cestovní agentura od zákazníka přijala.

6.6         Do doby úhrady ceny produktu či služeb zákazníkem je Cestovní agentura oprávněna kdykoliv od smlouvy odstoupit.

6.7         Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupit od smlouvy je rovněž možné zasláním elektronickou poštou na e-mailovou adresu Cestovní agentury, popřípadě pořadatelské cestovní kanceláře.  

 1. Doručování

 

Zákazník souhlasí s možností doručování prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu uvedenou v objednávce zákazníka.

 

 1. Ujednání o mlčenlivosti

 

Smluvní strany se zavazují zachovávat povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích druhé smluvní strany vůči třetím osobám, s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá soud či jiný oprávněný orgán. Smluvní strany se zavazují, že zajistí, aby zpřístupnění důvěrných informací bylo vyhrazeno pouze pro ty zaměstnance, kteří je musí vzhledem ke své pracovní náplni znát a aby tito zaměstnanci byli zavázáni zachovávat o důvěrných informacích mlčenlivost. Smluvní strany ujednávají, že zajistí dodržení povinnosti zachovávat mlčenlivost i ze strany třetích osob účastnících se naplňování účelu jednání mezi smluvními stranami. V případě, že smluvní strana poruší povinnost vyplývající z ustanovení této smlouvy, plně odpovídá za škodu, kterou tím způsobila a je povinna ji v celém rozsahu nahradit.

 1. Ochrana osobních údajů

 

9.1         Osobní data zákazníka jsou důvěrná a jsou zpracovávána Cestovní agenturou pouze za účelem vyřízení objednávky zákazníka a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení zákazníkovi.

9.2         Některé údaje poskytnuté zákazníkem při využívání internetového obchodu mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“). Zákazník souhlasí s tím, aby Cestovní agentura shromažďovala osobní údaje zákazníka uvedené při objednávce, zpracovávala je a uchovávala, a to jako správce ve smyslu ZOOÚ. Cestovní agentura se plně řídí ZOOÚ a činí vše pro to, aby osobní údaje poskytnuté zákazníka chránila.

9.3         Kromě údajů úmyslně sdělených zákazníkem v objednání produktů či služeb Cestovní agentura nezpracovává ani nezískává žádné další informace o zákazníkovi.

9.4         Veškeré údaje získané od zákazníka jsou určeny pouze pro odpovědné pracovníky Cestovní agentury a slouží výhradně k účelům Cestovní agentury. Cestovní agentura tyto údaje neprodává, nepronajímá, ani jiným způsobem nepředává třetím osobám.

9.5         Cestovní agentura učiní maximum pro to, aby ochránila data zákazníka před zneužitím, a nebude je bez souhlasu zákazníka poskytovat třetím osobám. Tento závazek se nevztahuje na údaje, které může požadovat Policie České republiky či jiné státní orgány podle platných právních předpisů.

9.6         Zákazník uděluje souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováváním poskytnutých osobních údajů po dobu neurčitou. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu informovat Cestovní agenturu o změně poskytnutých údajů. Zpracováním osobních údajů zákazníka může Cestovní agentura pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.  Zákazník si je vědom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným Cestovní agentuře. Po dobu, na kterou je souhlas udělen, má zákazník právo na informace o zpracování jím poskytnutých osobních údajů, zejména právo žádat Cestovní agenturu o vysvětlení, odstranění závadného stavu včetně blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů a právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Zákazník je oprávněn požadovat informaci jaké osobní údaje o něm Cestovní agentura zpracovává, a to v rozsahu stanoveném ZOOÚ. Informace bude poskytnuta bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

9.7         Cestovní agentura si vyhrazuje právo použít kontaktní údaje zákazníka k zasílání informací důležitých pro plnohodnotné využití jí poskytovaných produktů a služeb, a to v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, s čímž zákazník souhlasí. Každý zákazník má právo zasílání těchto informací ze strany Cestovní agentury kdykoliv zakázat, a to odpovědí na kteroukoliv ze zaslaných zpráv.

9.8         Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Zákazník může souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 1. Ostatní ujednání

 

10.1     Smluvní strany se dohodly, ž vylučují použít ustanovení §1726, §1740 odst. 3, §1757 odst. 2 a 3 a §1950 zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníku.

10.2     Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10.3     Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, smluvní strany sjednávají, že se takový vztah bude řídit českým právem. Tímto nejsou dotčena práva zákazníka vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.4     K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

10.5     V případě soudních sporů jsou k rozhodování sporů mezi Cestovní agenturou a zákazníkem příslušné obecné soudy České republiky.

10.6     Zákazník není oprávněn postoupit pohledávku za Cestovní agenturou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Cestovní agentury.

10.7     Jakékoliv pohledávky vzniklé zákazníkovi za Cestovní agenturou není zákazník oprávněn jednostranně započíst na splatné, či nesplatné pohledávky Cestovní agentury.

 1. Závěrečná ujednání

 

11.1    Smluvní strany výslovně prohlašují, že tyto obchodní podmínky uzavřely po důkladném seznámení se s jejich obsahem, svobodně a vážně, přijímají je, přičemž práva a povinnosti v nich stanovené se zavazují dodržovat.

11.2    Jsou – li některá ustanovení obchodních podmínek neplatná, nemá tato neplatnost vliv na platnost ostatních ustanovení obchodních podmínek.

11.3    Veškeré právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právem.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 30.10.2017